તલાટી પરીક્ષા 2023: તલાટી આન્સર કી, તલાટી પેપર સોલ્યુશન, તલાટી OMR SHEET

તલાટી પરીક્ષા 2023
તલાટી પરીક્ષા 2023:તલાટી આન્સર કી: તલાટી પેપર સોલ્યુશન:તલાટી OMR SHEET: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ...
Read more

Talati Exam IMP: ગુજરાત અને ભારતના હાલના પદાધિકારીઓ અને હોદ્દેદારો

Talati Exam IMP
Talati Exam IMP: તલાટી અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમા ગુજરાત અને ભારતના હાલના હોદ્દેદારો અને પદાધિકારી વિશે ...
Read more

Talati Exam 2023: તલાટીની 3437 જગ્યાઓ માટે 7 મે એ યોજાશે પરીક્ષા

Talati Exam 2023
Talati Exam 2023: તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તલાટી ભરતી ની 3437 ...
Read more

Talati Hall Ticket 2023: તલાટી કોલ લેટર 2023@OJAS , ક્યારથી ડાઉનલોડ થશે કોલ લેટર

Talati Hall Ticket 2023
Talati Hall Ticket 2023: તલાટી કોલ લેટર 2023: ઓજસ કોલ લેટર ડાઉનલોડ: village accountant: ગુજરાત પંચાયત ...
Read more

Talati Exam confirmation: તલાટી પરીક્ષા આપવા માટે આપવુ પડશે આ કન્ફર્મેશન ફોર્મ, સ્ટેપવાઇઝ પ્રોસેસ

Talati Exam confirmation
Talati Exam confirmation: તલાટી પરીક્ષા કન્ફર્મેશન: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા તલાટી પરીક્ષા તારીખ ...
Read more

GPSSB Talati Exams 2023: તલાટી પરીક્ષાની નવી તારીખ ડીકલેર

GPSSB Talati Exams 2023
GPSSB Talati Exams 2023: તલાટી પરીક્ષા તારીખ: આગામી 30મી એપ્રિલના રોજ યોજાનારી તલાટીની ભરતી પરીક્ષા યોજાનાર ...
Read more
error: Content is protected !!